(C)RODNEY SORENSEN--SALT LAKE CITY,UT--NOV. 06, 2005